Privacy Policy

Privacy policy Pralinja (Bala Consult BVBA)

Versie 1.0 (09/2018)

 1. INLEIDING

Deze pagina bevat het privacy beleid van Bala Consult BVBA (hierna ‘Bala Consult’ of ‘we’. Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen binnen Bala Consult. Deze policy is eveneens van toepassing voor Pralinja. Pralinja is een commerciële benaming onder Bala Consult en omvat de activiteiten: handel in pralines en geschenkartikelen.

Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.

 1. DEFINITIES

Binnen dit beleid is het onvermijdelijk een aantal vaktermen te gebruiken. Daarom geven we in dit onderdeel een kort overzicht van de definities en vaak gebruikte termen.

 • Gegevensbestand: Het digitaal bestand, door Bala Consult samengesteld en bijgewerkt, dat bestaat uit het geheel van Persoonsgegevens die aan haar meegedeeld werden in het kader van een commerciële overeenkomst (bv. opmaak factuur) of het ontvangen van commerciële informatie rond de activiteiten van Bala Consult (Pralinja)
 • Partners: De commerciële partners van Bala Consult. Deze Partners worden in het kader van deze privacyverklaring niet als derden beschouwd.
 • Persoonsgegevens: Alle informatie op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden of op basis waarvan u identificeerbaar bent, zoals uw naam, uw identificatienummer, locatiegegevens of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van uw persoon.
 • Product, Dienst, Tool: De diensten “Nieuwsbrief”, “Bestel documentatie”
 • Verwerken: Het bewerken van Persoonsgegevens zoals omschreven onder de definitie van Verwerking;
 • Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Bala Consult is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens.

 1. Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Bala Consult verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden. Bala Consult doet dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Een verwerkingsgrond is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang enz.

 1. a) De Verwerking in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

Bala Consult verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot (een van de) Product(en), Dienst(en). In dit geval Verwerkt Bala Consult uw Persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Indien u de Producten, Diensten, van Bala consult wenst te ontvangen, houdt de Verwerking in dat Bala Consult uw Persoonsgegevens gebruikt voor de eventuele levering van de Producten, Diensten en opneemt in het Gegevensbestand met betrekking tot dat Product of dienst gedurende de bewaartermijn zoals voorzien in artikel 9.
 • Indien u bij aankoop van producten of diensten een factuur wenst te ontvangen zullen uw facturatie gegeven opgenomen worden in een gegevens bestand met als doel de opmaakt en het versturen van de factuur.
 1. b) De Verwerking op grond van uw toestemming

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u de toestemming aan Bala Consult om de Persoonsgegevens die u meegedeeld heeft te Verwerken voor volgende doeleinden:

 • Ontvangen van de nieuwsbrief van Bala Consult.
 • Ontvangen van actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden die voor u interessant kunnen zijn.
 • Onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van de Producten en/of diensten van Bala Consult

Indien Bala Consult voornemens is een Verwerking van uw Persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in deze privacyverklaring voorzien is, zal zij u op het door u opgegeven e‑mailadres contacteren teneinde u op de hoogte te brengen van deze nieuwe Verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze Verwerking te weigeren.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bala Consult verwerkt de persoonsgegevens die je haar zelf doorgeeft in het kader van de levering van een Dienst. Deze gegevens bestaan doorgaans (zonder exclusief te zijn) uit: Voornaam, familienaam, adres, telefoon nummer, GSM-nummer, e-mail adres.

 1. Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Bala Consult kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

 • onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),
 • haar werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie,

Bala Consult zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Er worden geen gegevens gedeeld met organisatie buiten België

 1. Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Bala Consult contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens Bala Consult verwerkt.
 • Je hebt steeds het recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Bala Consult verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
 • Je hebt het recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die Bala Consult verwerkt, definitief te wissen. Bala Consult is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door Bala Consult te bevriezen, zonder deze te wissen. Een Mediahuis Entiteit is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt het recht tegen een verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door Bala Consult van je persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
 • Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.
 1. Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be, tel: +32 2 427 48 00.
 1. Vertrouwelijkheid

De Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij Bala Consult hiervoor uw expliciete, voorafgaande toestemming heeft verkregen en met uitzondering van de gegevens meegedeeld aan externe technische dienstverleners van Bala Consult om de levering van de Producten toe te laten.

 1. Duur van het bijhouden van de Persoonsgegevens

Met betrekking tot de Producten, Diensten van Bala Constul worden uw Persoonsgegevens bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor Bala Consult om het doel van de Verwerking te verwezenlijken of om haar contractuele verbintenissen na te komen. Deze periode eindigt 1 maand na de laatste dag van de maand u u hebt uitgeschreven op de nieuwsbrief.