Algemene Voorwaarden

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten en of levering van diensten door de besteller bij Bala Consult BVBA, ongeacht in welke vorm. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten. Zij worden aangevuld door de algemene bepalingen van het Burgerlijk wetboek, de wet van 30 juni 1994 op de auteursrechten en naburige rechten en de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s. Afwijkingen of aanvullingen kunnen voortkomen uit aanvullende bijzondere overeenkomsten tussen Bala Consult BVBA en de klant;

 1. Definities
  1. Onder leverancier van de dienst of verkoper van het product wordt steeds “Bala Consult BVBA” bedoeld.
  1. Onder besteller wordt bedoeld zowel de natuurlijke als de rechtspersoon die bij Bala Consult BVBA een bestelbon heeft ingevuld en ondertekend en zich daardoor verbindt t.o.v. Bala Consult BVBA.
  1. Onder werk of opdracht wordt verstaan het voorwerp van de bestelbon of het contract.
  1. Onder locatie wordt verstaan de uitvoering van de overeenkomst op de zetel van de besteller of op de plaats door hem aangeduid.
 • Overeenkomst – totstandkoming – uitvoering – opschorting
  • Een overeenkomst kan slechts geldig tot stand komen na bevestiging door Bala Consult BVBA van ontvangst van een door de besteller ingevuld en ondertekende bestelbon of een order via de webschop.
  • Bij gebreke aan reactie vanwege de besteller na ontvangstbevestiging wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan onder de voorwaarden en op de wijze in de opdrachtbevestiging beschreven.
  • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in principe en bij voorrang door Bala Consult BVBA. Deze laatste behoudt evenwel ten allen tijde de mogelijkheid om zonder voorafgaande goedkeuring door de besteller, een derde partij in te schakelen om de overeenkomst in zijn geheel of ten dele uit te voeren.
  • Uitvoeringstermijnen zijn geenszins bindend en kunnen ten allen tijde door Bala Consult BVBA gewijzigd worden.
  • Elke wijziging of toevoeging aan de oorspronkelijke overeenkomst kan aanleiding geven tot het opmaken van een nieuwe prijsbepaling en doet de afgesproken uitvoeringstermijnen vervallen.
  • In het geval de besteller in gebreke blijft de betalingen uit te voeren conform deze voorwaarden, is Bala Consult BVBA gerechtigd om – na voorafgaande kennisgeving – haar prestaties of de levering van producten op te schorten tot regularisatie door de besteller.
 • Prijzen en betaling.
  • De prijzen worden steeds in EURO uitgedrukt, exclusief BTW.
  • Indien de prijzen toepasselijk zijn op een opdracht van bepaalde duur, dan gelden deze prijzen als eenheidsprijzen voor de duur van de overeenkomst, onder voorbehoud van wat onder 2.5 werd uiteengezet.
  • Indien de prijzen van toepassing zijn op een opdracht van onbepaalde duur, dan kunnen deze prijzen door de stijging van de kosten, herzien worden na voorafgaande kennisgeving aan de besteller.
  • De facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Klachten betreffende de uitvoering van de opdracht of levering van de goederen dienen binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan Bala Consult BVBA.
  • De niet-tijdige betaling geeft aanleiding tot toepassing van een conventionele intrest van 10 % op het factuurbedrag en bijkomend op een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.
  • Indien de besteller beslist tot annulering van een reeds door Bala Consult BVBA bevestigde opdracht, is de besteller aan Bala Consult BVBA in elk geval een eenmalige en forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% (excl. BTW) op de totale bestelling, onder voorbehoud van overige schade.
  • De produkten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven in de webshop om de Klant een correcte beoordeling van het produkt of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het produkt die hij via het internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Bala Consult bvba hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop. Dit kan via info@pralinja.be of telefonisch.
  • Prijzen weergegeven op de website www.pralinja.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Bala Colsult BVBA niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.           Bedenktijd en herroepingsrecht

4.1  De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.

4.2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
– Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.

– Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
– Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
– Goederen te snel kunnen bederven of verouderen.
– Goederen die beschadigd werden na levering – bij beschadiging bij levering moet u Bala Consult BVBA binnen de 48u op de hoogte stellen.
In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Bala Consult BVBA, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:
– De Klant plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
– De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
– De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
– De geleverde goederen bevatten voedselwaren.

4.3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Bala Consult BVBA, Brandstraat 8 9770 Kruishoutem of via info@pralinja.be

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Betwisting omtrent totstandkoming, uitvoering en beëindiging ervan zullen steeds beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent.